Report Bullying

 

English  |  en español  |  Hmong

Ib co lus los ntawm tus neeg tsim tau uas yog, Joe Bruzzese: Peb tau tsim Springeo kom neeg thiaj muaj txoj hauv kev ruaj ntseg mus tshaj tawm kev sib thab thiab kev txhawj xeeb txog kev ruaj ntseg. Thaum muaj neeg timtsum tiag no ces peb vam hais tias koj yuav sawv tawm los thiab xa ib daim ntawv tshaj tawm. Xa daim ntawv tshaj tawm yuav nyuaj heev rau tsev kawm ntawv mus pab cov neeg uas tim tsum kev pab tiag tiag.

Tom qab koj muab daim ntawv nram qab no sau lawm thiab nyem lub pob mus hauv qab, Springeo xa daim ib daim email mus rau tus thawj xibfwb nrog rau tag nrho txhua yam los ntawv koj qhov kev tshaj tawm kev sib thab.


b tsi yuav koj qhia no?

Yog koj xav tias tsis zoo los yog paub leej twg pom tau tias tsis zoo, koj yuav qhia nws nyob ntawm no.

Tus neeg tau siv Sprigeo qhia:

Kev Nyab Xeeb ntshai heev txawm, kev siab phem, thab plaub los sib thuam rau tsev kawm ntawv

Kev Nyab Xeeb ntshai heev txawm, kev siab phem, thab plaub los sib thuam lwm lub tsev kawm ntawv

Cyberbullying

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • messaging ntawv nyeem
  • Instant Messaging
  • etc.

sib ntaus, tshuaj, dej cawv lossis riam phom hauv tsev kawm nt

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255

awv

Cov phooj ywg uas tham txog kev ua phem rau lawv tus kheej

Li cas hauv lub xeev no koj nyob rau hauv?
Sprigeo, Inc. - © 2017 Qoob loo. | Tsis pub twg paub